ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΔΠΧ) & ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΚΔΠΧ)

σύμφωνα με το άρθρο 6.1.α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 – GDPR, δηλώνω ρητά και χωρίς επιφύλαξη, ότι αφού ενημερώθηκα επαρκώς με απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων (δηλ, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού του σκοπού, φορητότητας και εναντίωσης) και σχετικά με την Πολιτική Ασφάλειας των εταιριών με διακριτικό τίτλο FLAGSHIP SERVICES καλούμενη στην συνέχεια η «Εταιρία», δίνω με την παρούσα την συγκατάθεσή μου (Άρθρο 7 του Κανονισμού ΕΕ2016/679) για τους ακόλουθους σκοπούς:

1)την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (και ειδικών κατηγοριών) για τη διερεύνηση των ασφαλιστικών μου αναγκών, στο πλαίσιο της εντολής μου προς την Εταιρία και προς τον σκοπό εκπλήρωσης της υποχρέωσής της, με την ιδιότητά της ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής για την υποβολή προτάσεων ασφάλισης προς εμένα. Αναγνωρίζω ότι η καταχώρηση και τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων γίνεται σε φυσικό ή/και ψηφιακό αρχείο ή / και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της Εταιρίας.

2) την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (και ειδικών κατηγοριών) για τη διαχείριση της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης που διατηρώ ή θα συνάψω μέσω της Εταιρίας και κυρίως στην περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου (ζημιά σε περιουσιακό μου στοιχείο, ατύχημα, νοσηλεία, ασθένεια κλπ). Αναγνωρίζω ότι η καταχώρηση και τήρηση των προσωπικών μου δεδομένων γίνεται σε φυσικό ή/και ψηφιακό αρχείο ή / και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της Εταιρίας.

Αναγνωρίζω ότι η επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΚΠΔΧ είναι απολύτως αναγκαία από την Εταιρία και προς εξυπηρέτηση και του προσωπικού μου συμφέροντος και τυχόν άρνησή μου να χορηγήσω τα προσωπικά μου δεδομένα ή την άδειά μου για την επεξεργασία αυτών, συνεπάγεται την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από την Εταιρία προς το πρόσωπό μου.

3) Περαιτέρω και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας προς εσάς θα επιθυμούσαμε την εμπορική επικοινωνία μαζί σας για πληροφόρηση, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιδιωτική ασφάλιση με αυτοματοποιημένα μέσα όπως π.χ. μέσω τηλεφώνου, SMS, FAX, email, internet.

Επισημαίνεται ότι η συναίνεση θεωρείται αποδεκτή μόνο όταν δηλωθεί θετικά στο πεδίο «Συναινώ».